top of page
Heavy Lifting

POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la legislació de desenvolupament vigent, les dades dels usuaris que accedeixin a la web , s’incorporaran a un fitxer automatitzat del qual el club, amb domicili a BuffaloFitness, S.L (08026) Barcelona, és responsable, tenint el fitxer esmentat el caràcter de confidencial, als efectes d’enviar-los comunicacions per la seva condició o vinculació al centre relacionades amb la vida esportiva, social, institucional del centre. L’usuari accepta que BuffaloFitness pugui utilitzar les seves dades personals a fi i efecte que aquestes puguin fer als usuaris ofertes i/o comunicacions amb finalitats comercials o promocionals de productes o serveis que puguin resultar del seu interès, però l’usuari tindrà tot el dret a cancel·lar la subscripció general. En cap cas BuffaloFitness cedirà les dades recollides a tercers, sense consentiment previ per part dels usuaris. 

Tanmateix, els usuaris majors d’edat, i en el cas dels menors, en el seu nom i representació, els seus representants legals, podran exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació i/o cancel·lació, enviant una comunicació escrita, junt amb una fotocòpia del seu DNI, i en el supòsit de menors d’edat, addicionalment també fotocòpia del DNI del menor (si és el cas), al responsable del fitxer, BuffaloFitness , al seu domicili social: Passatge de Vintró, 3-A, 08026, Barcelona, expressant de forma concreta el dret que volen exercir i els motius.

BuffaloFitness disposa dels coneixements i els mitjans tècnics necessaris per al tractament informàtic de bases de dades i la prestació de determinats serveis i està dotat i disposa dels mecanismes de seguretat necessaris per a la deguda protecció i seguretat de dades segons la regulació establerta a la normativa actualment vigent aplicable en matèria de protecció de dades.

CONSULTES, SUGGERIMENTS, QUEIXES O RECLAMACIONS.

Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació, l’usuari pot adreçar-se a BuffaloFitness, a través dels canals de comunicació actuals o futurs que determini en cada moment, tals com:

COOKIES

BuffaloFitness informa als usuaris que per millorar i facilitar la navegació, la web , utilitza dispositius d’implantació de galetes i d’emmagatzematge d’IP. La galeta és un fitxer que es diposita a l’equip utilitzat per l’usuari, l’únic objectiu del qual és simplificar la navegació per la web (aquesta galeta no pot contenir virus ni ser executada, perquè no és un fitxer actiu). La galeta només pot ser llegida pel centre i per l’usuari, i aquest la pot esborrar, accedint a les opcions del navegador.

bottom of page