top of page
Heavy Lifting

AVÍS LEGAL

TITULARITAT DEL DOMINI

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa els usuaris que la titularitat d’aquest domini és del BuffaloFitness, S.L (en endavant BuffaloFitness), amb seu social a Passatge de Vintró, 3 Bloc A, 08026 Barcelona, CIF B01948074.

OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les presents condicions d’ús de la web, tenen com a objecte regular la posada a disposició i accés de forma gratuïta al públic.

L’usuari està subjecte a les polítiques i condicions vigents en el moment en què utilitzi la pàgina web present, a excepció que per llei o decisió de l’organisme competent s’hagin de fer els canvis adients amb caràcter retroactiu en les polítiques o condicions esmentades. En aquest sentit, BuffaloFitness es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la web, de la configuració i de la presentació d’aquesta i de les condicions d’accés. Per tant, es recomana als usuaris que consultin assíduament les condicions que es determinen en la nota legal present.

El mer ús i navegació per la web així com el fet de sol·licitar informació, suposen l’acceptació com a usuari, sense reserves de cap tipus, de totes i cadascuna de les condicions generals d’accés i ús presents, i al seu cas, de registre i contractació.

PRESTACIÓ DEL SERVEI

BuffaloFitness no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la web o al seu contingut, ni que aquesta es trobi lliure de virus, ni de qualsevol altre element que pugui produir alteracions en el sistema informàtic de l’usuari. BuffaloFitness farà, sempre que sigui possible i que les tasques no siguin de difícil execució, tot el que calgui per restablir les comunicacions i corregir els errors, tan aviat com en tingui notícia, dels errors, de les desconnexions o de la falta d’actualització en els continguts.

BuffaloFitness no es fa responsable dels perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivats per causes alienes al centre, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació per la web, ni dels retards o bloqueigs en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a BuffaloFitness, degudes a l’usuari, a tercers, o a supòsits de força major.

 

INFORMACIÓ SUBMINISTRADA A LA WEB

 

En el cas que en algun moment es produís alguna errada a la informació publicada a la web, es procedirà immediatament a esmenar-la. Així mateix, és possible que els continguts de la web es puguin mostrar, en ocasions, com a informació provisional.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

Els textos, imatges, logos, signes distintius, sons, animacions, vídeos, codis font i resta de continguts inclosos a la web són propietat de BuffaloFitness, que en disposa al seu cas del dret d’ús i explotació i, en tal sentit, es converteixen en obres protegides per la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial, nacional i internacional vigent en cada moment. Per aquesta raó, queda terminantment prohibida l’explotació total o parcial de qualsevol dels continguts (text, “logotip”, imatges, dissenys, etc.) que apareixen a la web del centre, així com la còpia, reproducció, adaptació, modificació o transformació dels continguts de la web si no és amb la prèvia aprovació del centre, que, en tot cas, haurà de ser expressa i per escrit.

CONDICIONS D’ÚS DE LA WEB PER PART DELS USUARIS

L’accés a la pàgina web , és voluntari. Amb caràcter general, l’usuari s’obliga a utilitzar la web, els continguts i els serveis que s’hi ofereixin, de forma diligent, correcta i lícita, així com en compliment de les condicions generals presents, i les advertències especials o les instruccions d’ús contingudes en aquestes o a la web, i a obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, utilitzant la diligència deguda, i abstenint-se d’utilitzar la web de qualsevol forma que pugui impedir-ne, danyar-ne o deteriorar-ne el normal funcionament, els béns i drets del centre, els seus proveïdors, la resta d’usuaris o en general de qualsevol tercer. 

 

Concretament, durant la utilització de la web , l’usuari s’obliga a:

  • No reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant hiperenllaç, el web del centre ni cap dels seus continguts, si no és amb autorització expressa, escrita i conferida per persona del centre amb poder suficient a tals efectes.

  • No suprimir, eludir o manipular el “copyright” i la resta de dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts, així com als dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que puguin contenir els continguts.

  • No alterar, reprogramar, modificar, adaptar ni traduir el codi font d’aquesta pàgina web. Tota reproducció parcial o total del codi font de la pàgina web en qualsevol suport i per qualsevol raó es considerarà una còpia no autoritzada.

  • No introduir, emmagatzemar o difondre, a la web o des d’aquesta, qualsevol informació o material que pugui ser difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, incitador a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma, atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent.

  • No introduir, emmagatzemar o difondre, a la web o des d’aquesta, cap programa, dades, virus, codi o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la web, a qualsevol dels serveis, o a qualsevol dels equips, sistemes o xarxes del centre, de qualsevol altre usuari, dels patrocinadors, col·laboradors, proveïdors, etc. o en general a qualsevol tercer.

  • No realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial a través de la web, i no utilitzar-ne els continguts i la informació per remetre publicitat, per enviar missatges amb qualsevol altre finalitat comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

  • No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització de la web o de qualsevol dels seus serveis, incloent-hi la utilització, en el seu cas, de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.

  • No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics del centre, els seus patrocinadors, col·laboradors, proveïdors o tercers.

  • No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, i, en general, cap contingut del qual no ostentarà, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercers.

En compliment de les disposicions legals vigents, l’adreça IP dels usuaris es guarda pel període de temps que es determina jurídicament, amb la finalitat de poder detectar el compliment de la legislació vigent per part dels usuaris. En el cas que es publiquessin continguts o es fessin comentaris que es poguessin considerar faltes o delictes, els administradors de la web podran bloquejar, rastrejar o esborrar qualsevol contingut o missatge segons els criteris expressats anteriorment.

BuffaloFitness no serà responsable de l’incompliment de les condicions d’aquest avís legal per part dels usuaris, com tampoc de l’ús dels serveis i els continguts accessibles des del portal. Els danys i perjudicis que pugui causar la suplantació de personalitat d’un tercer efectuada per un usuari en qualsevol comunicació feta a través del portal serà responsabilitat de qui l’hagi efectuat, ja que el centre no controla l’autenticitat dels continguts ni de les informacions subministrades pels usuaris del portal.

POLÍTICA DE PRIVACITAT. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la legislació de desenvolupament vigent, les dades dels usuaris que accedeixin a la web , s’incorporaran a un fitxer automatitzat del qual el club, amb domicili a BuffaloFitness, S.L (08026) Barcelona, és responsable, tenint el fitxer esmentat el caràcter de confidencial, als efectes d’enviar-los comunicacions per la seva condició o vinculació al centre relacionades amb la vida esportiva, social, institucional del centre. L’usuari accepta que BuffaloFitness pugui utilitzar les seves dades personals a fi i efecte que aquestes puguin fer als usuaris ofertes i/o comunicacions amb finalitats comercials o promocionals de productes o serveis que puguin resultar del seu interès, però l’usuari tindrà tot el dret a cancel·lar la subscripció general. En cap cas BuffaloFitness cedirà les dades recollides a tercers, sense consentiment previ per part dels usuaris. 

Tanmateix, els usuaris majors d’edat, i en el cas dels menors, en el seu nom i representació, els seus representants legals, podran exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació i/o cancel·lació, enviant una comunicació escrita, junt amb una fotocòpia del seu DNI, i en el supòsit de menors d’edat, addicionalment també fotocòpia del DNI del menor (si és el cas), al responsable del fitxer, BuffaloFitness , al seu domicili social: Passatge de Vintró, 3-A, 08026, Barcelona, expressant de forma concreta el dret que volen exercir i els motius.

BuffaloFitness disposa dels coneixements i els mitjans tècnics necessaris per al tractament informàtic de bases de dades i la prestació de determinats serveis i està dotat i disposa dels mecanismes de seguretat necessaris per a la deguda protecció i seguretat de dades segons la regulació establerta a la normativa actualment vigent aplicable en matèria de protecció de dades.

CONSULTES, SUGGERIMENTS, QUEIXES O RECLAMACIONS.

Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació, l’usuari pot adreçar-se a BuffaloFitness, a través dels canals de comunicació actuals o futurs que determini en cada moment, tals com:

COOKIES.

BuffaloFitness informa als usuaris que per millorar i facilitar la navegació, la web , utilitza dispositius d’implantació de galetes i d’emmagatzematge d’IP. La galeta és un fitxer que es diposita a l’equip utilitzat per l’usuari, l’únic objectiu del qual és simplificar la navegació per la web (aquesta galeta no pot contenir virus ni ser executada, perquè no és un fitxer actiu). La galeta només pot ser llegida pel centre i per l’usuari, i aquest la pot esborrar, accedint a les opcions del navegador.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ.

Les condicions legals presents es regiran per la legislació catalana, espanyola i internacional que resulti aplicable.

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o l’aplicació de les condicions legals presents, els jutjats o tribunals que, al seu cas, coneixeran l’assumpte, seran els que disposin la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, la qual s’atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l’obligació o al del domicili de l’usuari.

En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, o que la gestió consisteixi en una compravenda realitzada per una empresa, ambdues parts, se sotmeten amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

bottom of page